สอบถามข้อมูล?
Message sent Close

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้าพเจ้า ผู้สมัครเรียนตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเรียนการสอนจะผ่านช่องทางออนไลน์บน Facebook Group ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรตามที่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์

2. ผู้สมัครเรียนจะได้รับเนื้อหาและระยะเวลาการเรียนการสอนตามที่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหา หรือกำหนดเวลาการเรียนการสอนตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ของผู้สมัครเรียน

4. หากปรากฏว่าผู้สมัครเรียน ผู้ใดเข้ามาแอบแฝงเพื่อหาผลประโยชน์ ทำให้ผู้เรียน หรือทีมงาน หรือทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิในการเรียนสำหรับคอร์สที่ได้สมัครเรียนเอาไว้ รวมถึงสิทธิอื่นใดได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าสมัครเรียนแต่อย่างใด และบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญากับบุคคลดังกล่าวอย่างถึงที่สุด

5. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ จะไม่คืนค่าสมัครเรียนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้ว

6. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยอมรับ สำหรับกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีการแจ้งไว้แล้ว รวมถึงที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครเรียนได้ทราบผ่านทางช่องทางออนไลน์บน Facebook Group กลุ่มเรียน

7. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเรียนที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง ชื่อ นามสกุล อีเมลล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครเรียนก่อน และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับการดำเนินกิจกรรมภายในของบริษัทฯ และจัดเก็บเป็นประวัติผู้เรียนในการยืนยันสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร

8. ผู้สมัครเรียนรับทราบว่า ลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อการสอน คลิปวิดีโอ รูปภาพ บทความ อีบุ๊ค ที่จัดทำและเผยแพร่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้สมัครเรียนจะไม่ละเมิดลิขสิทธิของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือ เผยแพร่ต่อผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาขั้นสูงสุด

9. ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนทุกท่าน จะถือว่ารับทราบและต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับ เพื่อความเท่าเทียมกันของส่วนร่วม